Veelgestelde vragen

Terugkoppeling informatiebijeenkomst 5 september 2023

Antwoorden op de veelgestelde vragen

AANTAL EN TYPE WONINGEN

• Het huidige stedenbouwkundig plan bevat circa 143 nieuwbouwwoningen.

• Het plan bevat een mix van sociale huurwoningen en sociale, midden en vrije sector koopwoningen in diverse typen en prijscategorieën, zoals beneden-/ bovenwoningen, hoek- en tussenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Deze woningen bevinden zich verspreid over het plan. Naarmate het plan verder vorm krijgt, worden de exacte aantallen bepaald.

• Het plan biedt in beperkte mate de mogelijkheid om andere huur-/ koopconstructies, zoals bijvoorbeeld Koopstart, aan te bieden.

• Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een lokale woningstichting voor het afnemen van de sociale huurwoningen. Zodra er een woningstichting bekend is, wordt dat via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

• Voor de CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) die aan de Veldstraat gepland staan, zijn wij in gesprek met een CPO-initiatief: Vastgoedregisseur. Er wordt overlegd om te kijken of zij deze locatie kunnen overnemen. Zij vullen de locatie vervolgens in met hun leden.

• De drie PO-woningen (Particulier Opdrachtgeverschap) achter het Hopveld krijgen een maximale goothoogte van 6 meter en nokhoogte van 11 meter. De sloot die tussen het Hopveld en deze woningen ligt, blijft (zover nu bekend is) gehandhaafd.

VERKOOP

• Zowel de verkoop- als de verhuurprijzen zijn nog niet bekend.

• De bestemmingsplanprocedure is in september 2023 gestart en de procedure heeft naar verwachting een doorlooptijd van één jaar. Tegen de tijd dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, zullen de eerste woningen worden aangeboden. De woningen worden gefaseerd aangeboden en gerealiseerd.

• De instructie van de verkoop, met onder meer de spelregels, hoe het opgeven van voorkeuren in zijn werk gaat en hoe de toewijzing verloopt, wordt bij de start verkoop via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Het maakt niet uit hoelang een geïnteresseerde voor de nieuwsbrief ingeschreven staat, dat is geen criterium voor de toewijzing.

BOUWHOOGTE

• In de uitwerking van het civieltechnisch plan wordt de hoogte van de aansluiting van het plan op de bestaande omliggende percelen, inclusief de erfafscheidingen tussen privé en openbaar gebied en de afstand van de straat en stoepen naar omliggende percelen, meegenomen.

OVERIGE VRAGEN

• Diverse belanghebbenden spreken de zorg uit over de opgenomen verkeersontsluiting(en) en calamiteitenroutes. Suggesties die binnengekomen zijn, zoals een extra ontsluiting-/ calamiteitenroute ter plaatse van de Herpersteeg, de plaats van de nieuwe bebouwde komgrens, de verkeersveiligheid i.v.m. de bestaande bomen, voldoende verlichting etc., worden met de gemeente Bernheze besproken.

• De verkeersafwikkeling in het gebied en tijdens de bouw wordt met de gemeente Bernheze besproken. Daarbij wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in een verkeersplan en het civieltechnisch plan en met de toekomstige aannemer(s) gedeeld.

• Diverse belanghebbenden hebben hun zorg geuit over het bestaand riolerings- en afwateringsysteem aan de Veldstraat. Dit wordt door de gemeente Bernheze erkend en er ligt inmiddels een plan om dit probleem aan te pakken. Het vuilwatersysteem van Kamersche Hoef wordt zeer waarschijnlijk aangesloten op het Hopveld en het hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in het plangebied.

Op de Kamersche Hoef projectpagina van de website van de gemeente is informatie te vinden over de bestemmingsplanprocedure. Zijn er nog vragen? Neem dan contact met ons op via interesse@jansenbouwontwikkeling.nl t.a.v. Luc Peters, projectmanager.