Nieuws

Woensdag 12 juni 2024

Eerste impressies van de woningen

In september 2023 is de bestemmingsplanprocedure van Kamersche Hoef gestart. Sindsdien is het nodige gebeurd. De architect is aan de slag gegaan met de woningontwerpen, het archeologisch onderzoek is afgerond en het uitwerken van het civiel plan voor het bouw- en woonrijp maken is opgestart. Hieronder het resultaat de opgravingen in het plangebied van Kamersche Hoef in Heeswijk-Dinther. Op de plek van Kamersche Hoef, die vroeger al bewoond werd, zal nu weer iets moois ontstaan. Wij kunnen nu de eerste beelden van de woningen laten zien. Bekijk via de onderstaande button de eerste schetsimpressies van de circa 143 woningen van Kamersche Hoef!

Bekijk de eerste impressies

Resultaten archeologisch onderzoek

Met behulp van een graafmachine is de toplaag zorgvuldig van de grond verwijderd. Hierna zijn de archeologen begonnen met het archeologisch onderzoek in het veld, waarbij zij de bodem handmatig hebben afgraven. De vondsten zijn daarbij gemarkeerd. Bij het veldwerk zijn een tiental gebouwstructuren uit de Middeleeuwen (ca. 900 – 1200 n. Chr.) aangetroffen. Daarnaast zijn er 19 waterputten aangetroffen, die allen gelieerd kunnen worden aan de huisplattegronden uit de Middeleeuwen. Uit de IJzertijd zijn twee, mogelijk drie, huisplattegronden aanwezig. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 698 vondstnummers geregistreerd. Bijzondere vondsten zijn: een zilveren munt, een zilveren knoop, twee hengsels van kookpotten afkomstig uit waterputten, een deel van een hoefijzer uit een waterput en twee sleutels. Hieronder enkele foto's van de werkzaamheden. Deze foto's zijn op op 14 maart 2024 gemaakt.

Vrijdag 22 maart 2024

Archeologische opgravingen

Op maandag 4 maart 2024 is Econsultancy gestart met de archeologisch opgravingen in het plangebied van Kamersche Hoef om archeologische resten vast te leggen. Er wordt onderzocht of de resten behoudenswaardig zijn. De bevoegde overheid (gemeente Bernheze) bepaalt uiteindelijk wat er met archeologische vondsten gedaan wordt. Indien mogelijk worden deze in de bodem bewaard of ze worden met een archeologische opgraving gedocumenteerd en geborgen. Zo wordt het plangebied archeologievrij gemaakt voor de te realiseren nieuwbouw.

Maandag 18 september 2023

Informatiebijeenkomst Kamersche Hoef

Op dinsdagavond 5 september 2023 vond de informatiebijeenkomst van Kamersche Hoef plaats. Tijdens deze avond werden omwonenden en belangstellenden over het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan geïnformeerd. De inloopavond in Cultureel Centrum Servaes werd drukbezocht. Er waren zo’n 150 betrokkenen en geïnteresseerden aanwezig. Men had de gelegenheid om informatiepanelen van het plan te bekijken en vragen te stellen aan de stedenbouwkundige en de ontwikkelaar. Ook was mogelijk om via een formulier op de plannen te reageren en vragen te stellen.

Een groot aantal van de gestelde vragen had betrekking het aantal en type woningen, de verkoop en de bouwhoogte. Verder zijn er ook specifieke vragen en opmerkingen via de formulieren binnengekomen. Op de website zijn de gebundelde antwoorden gepubliceerd. Via de nieuwsbrieven worden geïnteresseerden onder andere op de hoogte van het vervolg, de woningen en de datum van de start verkoop. Heb je je nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Schrijf je dan hier in en wij houden je geheel vrijblijvend op de hoogte. Via de onderstaande button kan je het stedenbouwkundig plan bekijken.

Bekijk het stedenbouwkundigplan

Donderdag 24 augustus 2023

Bestemmingsplanprocedure gestart

De stedenbouwkundige randvoorwaarden die door de gemeente Bernheze zijn vastgesteld, zijn vertaald in een ontwerpbestemmingsplan. Op 23 augustus 2023 is het plan in procedure gegaan en op de gemeentelijke website en in De MooiBernheze krant gepubliceerd. U vindt het ontwerpbestemmingsplan terug op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatiebijeenkomst
Om omwonenden en belangstellenden over het stedenbouwkundig plan te informeren vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De eigenaren van direct aangrenzende percelen van het plangebied zijn hiervoor reeds uitgenodigd. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de vorm van een inloopavond. Op dinsdagavond 5 september aanstaande kan je terecht bij Cultureel Centrum Servaes, Raadhuisplein 24 in Heeswijk-Dinther. De bijeenkomst start om 19.00 uur en eindigt omstreeks 21.00 uur. Gedurende deze tijd kan je informatiepanelen bekijken en vragen stellen aan het stedenbouwkundig bureau en de ontwikkelaar. Loop gerust binnen!

Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Kamersche Hoef van start kan gaan. Wij houden geïnteresseerden via de nieuwsbrieven over het vervolg op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrieven

Maandag 19 juni 2023

Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Met opnieuw vastgestelde ruimtelijke kaders door gemeente Bernheze wordt er hard gewerkt aan het aanpassen van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan van Kamersche Hoef. Het streven is om rond de zomer van 2023 het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.
Tijdens de terinzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan wordt een avond georganiseerd om omwonenden en belanghebbenden over het plan te informeren. 

Op de Kamersche Hoef projectpagina van de gemeente Bernheze vind je ook informatie over het nieuwbouwplan.

Maandag 19 juni 2023

Archeologisch onderzoek

Er wordt door omwonenden van het plangebied van Kamersche Hoef al activiteit op het terrein waargenomen. Wat gebeurt daar precies? De afgelopen 2 weken heeft Econsultancy uit Swalmen er proefsleuven voor archeologisch onderzoek gegraven. Bij het graven van een proefsleuf wordt de bovengrond met een graafmachine verwijderd. De archeologische grondsporen die na het graven van de proefsleuf aan het licht komen worden ingemeten en gefotografeerd en er worden monsters genomen om tot een datering en waardebepaling van de vindplaats te komen. De eerste resultaten geven aan dat een groot gedeelte van het terrein vrijgegeven kan worden en dat voor een klein gedeelte nog nader onderzoek (opgraving) verricht dient te worden.
Het archeologisch onderzoek is één van de onderzoeken waarvan de resultaten nodig zijn bij het indienen van het bestemmingsplan. Andere onderzoeken betreffen bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, watertoets, quickscan Flora en Fauna, stikstof, explosievenonderzoek etc. Het explosievenonderzoek is inmiddels geheel afgerond en het gebied is vrijgegeven.

Interesse?

Schrijf je in!

Heb je interesse in de woningen van Kamersche Hoef? Schrijf je dan in en blijf op de hoogte!

Inschrijven

Kamersche Hoef is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl